Naše výdejní místo nově najdete v ulici Pražská 647/158, Brno - Bosonohy

Reklamační řád pro podnikatele a právnické osoby

Tento Reklamační řád pro podnikatele a právnické osoby (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného podnikatelem či právnickou osobou prostřednictvím on-line obchodu Termoboxy.cz od společnosti

ADENELA CZ, s. r. o., se sídlem Pražská 647/158, Bosonohy, 642 00 Brno
IČ: 14224275, DIČ: CZ14224275

zapsaná: u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 127158

telefonní číslo: +420 518 633 501
kontaktní e-mail: info@termoboxy.cz

1. Odpovědnost prodávajícího za vady

 • Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:
  • je v ujednaném množství;
  • odpovídá jakosti a provedení, které byly mezi kupujícím a prodávajícím sjednány, případně podle smluveného vzorku nebo předlohy, popřípadě podle účelu patrného ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý;
  • za vadu zboží je též považována situace, kdy prodávající dodá kupujícímu jiné zboží, než jaké bylo mezi nimi sjednáno;
  • nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

   Prodávající neposkytuje žádnou záruku za jakost a ustanovení § 2113 občanského zákoníku se neuplatní, nebude-li individuálně sjednáno jinak.

  • Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.
  • Za vadu zboží podléhajícího rychlé zkáze (zejména suchý led) nelze považovat snížení kvality nebo množství tohoto zboží v důsledku plynutí času. Závazek prodávajícího dodat bez vad zboží podléhající rychlé zkáze je splněn okamžikem, kdy se poprvé pokusí dodat toto zboží bez vad na místo dodání zvolené kupujícím. V případě, že si zboží podléhající rychlé zkáze kupující v tento okamžik nepřevezme, kupující ztrácí jakákoliv práva z vadného plnění. Reklamaci zboží podléhajícího rychle zkáze je nutné uplatnit nejpozději při prvním pokusu o doručení tohoto zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

  2. Práva kupujícího z vadného plnění

  • Práva kupujícího z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117.
  • Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí kupujícímu tato práva z vadného plnění:
   • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
   • odstranění vady opravou věci;
   • přiměřená sleva z kupní ceny; nebo
   • odstoupení od smlouvy.
  • Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:
   • odstranění vady; nebo
   • přiměřenou slevu z kupní ceny.
  • O zvoleném způsobu řešení reklamace je kupující povinen informovat prodávajícího při oznámení vady, jinak o něm rozhodne prodávající. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s prodávajícím.
  • Přiměřenou slevu z kupní ceny může kupující požadovat pouze tehdy, pokud není možné vadu odstranit opravou věci, případně dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci.
  • Pokud kupující považuje vadu za podstatné porušení smlouvy, je povinen to prodávajícímu doložit.
  • Kupující bere na vědomí, že dokud neuplatní své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající oprávněn dodat mu chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).
  • Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že kupující nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v případě, že:
   • došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
   • kupující použil věc ještě před objevením vady;
   • kupující nezpůsobil nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
   • kupující věc prodal ještě před objevením vady, anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá mu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

  3. Nemožnost uplatnění práv z vadného plnění

  • Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud o vadě před převzetím věci věděl nebo vadu sám způsobil.
  • Nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:
   • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
   • vady použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo v okamžiku, kdy jej kupující převzal;
   • věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo
   • vyplývá-li to z povahy věci.

  4. Postup při reklamaci

  • Kupující je povinen reklamaci u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Pro přijímání reklamovaného zboží je určena kontaktní adresa prodávajícího.
  • Závazný postup při reklamaci:
   • pro rychlejší vyřízení může kupující o reklamaci předem informovat prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně;
   • kupující je povinen informovat prodávajícího o tom, jaké právo z vadného plnění si zvolil, popsat závadu a/nebo popsat, jak se projevuje;
   • reklamované zboží doručí kupující prodávajícímu (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá), přičemž při zasílání je kupující povinen zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
   • kupující ke zboží přiloží doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.
  • Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy bylo prodávajícímu doručeno reklamované zboží.
  • V souladu s občanským zákoníkem má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Kupující bere na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musí uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

  Tento Reklamační řád je platný a účinný od 22. 2. 2022

  Přílohy